ตะกร้าสานพลาสติก
  
 

วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
 

โบราณสถานคอกช้างเผือก
 

พุทธสถานมหาวงศ์ดำ
  
 
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
  การให้บริการใน อบต.
  การศึกษาในตำบล
  การสื่อสารในตำบล
เริ่มนับ วันที่ 2 ธ.ค. 2551
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด ขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะในครัวเรือน [ 19 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 1 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า [ 19 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 134 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า [ 19 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 127 
 
อบต.ขะเนจื้อ นายกเทวัญ ไพศาลธรรมโชติ มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอาย [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ขะเนจื้อ สภาเด็กและเยาวชน ต.ขะเนจื้อ จัดกิจกรรมตามโครงการต้นกล้าอาสาเดินตามรอยพ่อหลวง เพื [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.พระธาตุ ซ่อมแซมไฟกิ่ง หมู่ที่ ๑ บ้านขุนห้วยนกแล [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 60 
อบต.ขะเนจื้อ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เพื่อพิจาร [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.แม่ตาว ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่ทำงาน ป [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.พระธาตุ มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่ตาว ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กข้ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ท้อ จ้างโครงการขยายเขตเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว (คุ้มธาราทิพย์) หมู่ที่ 4 บ้านลานส [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.พบพระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีง [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ท้อ จ้างโครงการขยายเขตเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว (สายซอยบ้านนางแฉล้ม) หมู่ที่ 4 บ้าน [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ท้อ จ้างโครงการขยายเขตเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว (กลุ่มมูเซอเหลือง) หมู่ที่ 10 บ้านลี [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ด่านแม่ละเมา มอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านห้วย [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำรึม [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำรึม ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ตกหล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.พระธาตุ ออกทำการควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าไร่ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 42 
   
 
 
สื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการมือสะอาด สร้างสุขภาพดี ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.1/ว3007  [ 24 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/13595-13600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2561 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว13800 [บัญชีรายชื่อ] [บัญชีสุรปราย อปท.]  [ 24 ก.ย. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2946  [ 24 ก.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ชุด (เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น) กพส. มท 0810.2/ว2999  [ 24 ก.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2945 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2561 ]
แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2993  [ 24 ก.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2991  [ 24 ก.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สตง. อปท. ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว 2984  [ 21 ก.ย. 2561 ]
การใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2978  [ 21 ก.ย. 2561 ]
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ของหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 64 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2980 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 21 ก.ย. 2561 ]
ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเสร็จสิ้นกระบวนแล้ว และสามารถขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2969 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่มระดับชุมชน กพส. มท 0810.6/ว2966  [ 20 ก.ย. 2561 ]
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง) กพส. มท 0810.4/ว2950 [มาตรฐานงานฯ]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2952  [ 20 ก.ย. 2561 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2967 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2963 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2561) สน.คท. มท 0808.2/13021-13096 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2951 [เอกสารแนบ]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2944  [ 19 ก.ย. 2561 ]
ผลการคัดเลือกการประกวดวาดภาพตามโครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 กศ.  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ (Executive Function หรือ EF) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กค. มท 0803.3/ว2943  [ 19 ก.ย. 2561 ]

 
 
    
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจจำปีงบปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหฯ้จ บำนาญ)ไตรมาส ๔ (เดือนกันยายน ๒๕๖๑) [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 10 
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนเงินรายได้แผ่นดิน [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 11 
ด่วนทีสุด การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 21 
ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ (แบบ2) [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 17 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ เพื่อเป็นค่ามช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 48 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 27 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 68 
แจ้งสรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 110 
ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 66 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 28 
หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 35 
การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 55 
หนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023./ว 1400 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 113 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการรายงานข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดตาก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 36 
ด่วนที่สุด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 90 
แจ้งโอนเงินอุดเฉพาะกิจ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 72 
การประชุมคณะทำงานการรวมกลุ่มพื้นที่ดำเนินโครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clusters) [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 69 

 
 
อบต.พระธาตุ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ Satu88 โปรโมชั่นฝากเงินครั้งแรก 188% (19 ก.ย. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 1
อบต.พระธาตุ รับเซ็นแบบ สามัญสถาปนิก (15 ก.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0

 
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player